Restaurant Kroa (Steakers Svalbard AS) in Longyearbyen

Local time:
21:37:48
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
postboks 150, N-9171 Norway, Hilmar Rekstens vei, Longyearbyen, Svalbard
Contacts phone: +47 79 02 13 00
Website: www.kroa-svalbard.no
Latitude: 78.2169682, Longitude: 15.6350311
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Francesco Piacentini

  Francesco Piacentini

  ::

  Ristorante in zona centrale a Longyearbyen. Il posto è piacevole. Buoni i dolci. La carne a mio parere non particolarmente buona.

 • Torgeir Tangedal

  Torgeir Tangedal

  ::

  God pizza, god elgburger med søtpotetfries og veldig god dagens som var hjortefilet med godt tilbehør. Gode porsjoner også.

 • Maxwell Sherman

  Maxwell Sherman

  ::

  Great food and fantastic service! There was really good vegetarian food on both the lunch and dinner menus. Dinners are reservation, but lunch is not. However, I didn't know this and walked in hoping for dinner once. One of the staff was kind enough to give me a table (since its reservation wasn't for another couple hours) if I could eat fast enough. Cozy environment and very friendly staff.

 • Lordzisko Pan

  Lordzisko Pan

  ::

  bo kurwa jest na zadupiu

 • Robert Raustein

  Robert Raustein

  ::

  Jeg reiste her med familie, vi var en gruppe på 8 personer(2 familier) det var live irish kveld og vi hadde bestilt mat. Maten og servicen fra vår servitør var super, men kl 2300 fikk vi beskjed fra en høy svensk blond servitør at vi "lagte for mye liv", i og med at vi sang med på felles sangene som live bandet hadde og klappet når danserene var ute. Dette ødela hele kvelden for oss og vi følte oss tvunget til å flytte oss videre. Når vi spurte en annen servitør om hva han syns om vår oppførsel sa han "nei, jeg syntes ikke dere lagte mye bråk". Bare for teksten skyld så hadde vi bordet nærmest, og alene rett foran scenen. Utrolig trist at en servitør ødelgger kvelden for oss og et utrolig bra band! Irish live musikk er virkelig til å anbefale.

Nearest Restaurant:

Polfareren - Svalbard Hotel restaurant

Polfareren - Svalbard Hotel restaurant

Vei 221, Longyearbyen
restaurantRead More
Restaurant Nansen
Vinterhagen Restaurant & Peisen Bar

Vinterhagen Restaurant & Peisen Bar

Longyearbyen
restaurantRead More
Funken Restaurant
Spitsbergen Hotel
Huset Restaurant

📑 All categories in Svalbard and Jan Mayen

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4